dnes je 9.7.2020

Input:

Stravovanie a zmrazené stravné

4.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.93 Stravovanie a zmrazené stravné

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa § 152 ZP zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa zákona o sociálnom fonde. Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky.

Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, od júla 2019 hodnota stravovacej poukážky musí byť minimálne 3,83 €. Podľa zákona o cestovných náhradách sumy stravného pre časové pásma podľa § 5 ods. 1 a 2 ZCN a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 ods. 1 a 2 ZCN zvyšuje MPSVR SR opatrením na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Zvýšenie súm sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %. Sumy náhrad sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Kumulatívny index cien za príslušný kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčin koeficientov medzimesačných indexov a hodnoty základne. Hodnota základne, za ktorú sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého bola naposledy opatrením podľa § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2 zvýšená suma náhrad, je 100 %. Zvýšené sumy náhrad podľa prvej vety patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Novela zákona o cestovných náhradách /z. č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony/ stanovuje prechodné ustanovenie v zákone / § 38g ZCN / v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a určuje, že ustanovenie § 8 ZCN sa do 31. decembra 2021 neuplatňuje. Teda sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel sa nebudú prepočítavať na základe údajov štatistického úradu a nebudú sa zvyšovať opatrením MPSVaR SR – ostávajú zachované, a to až do 31. decembra 2021. Podľa dôvodovej správy /novela zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách/ sa vzhľadom na súčasnú situáciu navrhuje dočasne neupravovať sumy stravného pre príslušné časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel. Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorá má nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov, navrhuje sa dočasne neuplatňovať mechanizmus podľa § 8 ZCN zákona o cestovných náhradách, ktorý sa týka úprav stravného pre príslušné časové pásma určené zákonom a úpravy sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel. Naďalej sa budú uplatňovať opatrenia vydané v roku 2019 /opatrenie č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného/.

Zamestnanec má nárok na stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty, a to v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty v daný kalendárny deň. Pri dĺžke trvania pracovnej cesty od 5 až 12 hodín je nárok na stravné vo výške 5,10 €. Táto suma ostáva v platnosti do 31. 12. 2021, nehľadiac na údaje štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Uvedená zmena znamená, že sa okrem náhrad pri tuzemských pracovných cestách nebude zvyšovať aj suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, minimálna výška stravovacej poukážky poskytovanej zamestnancom, výška výdavkov na stravovanie pre samostatne zárobkovo činné osoby. Od júla 2019 si zamestnávateľ účtuje ako daňový výdavok zodpovedajúci maximu 55 % hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín sumu 2,81 €.

Koho sa zmena dotkne:

  • - zamestnancov, ktorí majú minimálnu hodnotu stravných lístkov,
  • - zamestnancov a zamestnávateľov, ktorým zamestnávateľ prispieva 55 % zo stravného, pri raste ceny jedla, a teda raste sumy stravných lístkov, bude musieť nárast zaplatiť zamestnanec zo svojej čistej mzdy, ale ak by rástla výška stravného, podieľal by sa na raste aj zamestnávateľ. Pre zamestnávateľa je výhodné uplatňovať maximálnu prípustnú sumu povinného príspevku, t. j. 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (5,10 €), čo predstavuje na 1 stravný lístok sumu 2,81 €. Do daňových výdavkov tak dostane viac,

Príklad: Je možné do daňových výdavkov uplatniť sumu 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €) aj v tom prípade, ak je hodnota stravného lístka len 3,90 € ?

Do daňových výdavkov je možné uplatniť sumu 55 % z aktuálne platnej sumy stravného (55 % z 5,10 €) aj napriek tomu, že hodnota stravného lístka nie je v sume 5,10 €, daňovým výdavkom zamestnávateľa bude suma 2,81 € a zamestnancovi sa zrazí suma 1,09 €, platí za predpokladu, že zamestnávateľ neprispieva na stravné zo SF.

  • - zamestnancov, ktorí by mali lístky vo vyššej cene ako výška stravného,
  • - 55 % by bolo obmedzené výškou stravného, a teda percento, ktorým prispieva zamestnávateľ, by klesalo.

Zmena sa dotkne aj výšky finančného príspevku a ďalších skupín zamestnancov. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok, ak povinnosť zabezpečiť stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo