dnes je 21.1.2021

Input:

Tlačivo - Oznámenie o vykonaní kontroly do SP

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Tlačivo – Oznámenie o vykonaní kontroly do SP

kolektív autorov

Stiahnuť vzor

xxx

xxx

821 03 Bratislava

VS/IČONaše čísloVybavuje/linkaBratislava

xxxxx 25942-2/2015-BAM xxx 03. 07. 2015

xxxxx t.č.: 0906 17 xxxx, 02/3247xxxx

e-mail: xxx.xxx@socpoist.sk

Vec

Oznámenie o vykonaní kontroly

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava v súlade s § 243 ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon”) Vám oznamuje, že u Vás vykoná

v dňoch od 20. júla 2015

kontrolu odvodu poistného na

 • sociálne poistenie za obdobie od 01.01.2012 do 31.05.2015

Žiadame Vás, aby ste dňa 20. júla 2015, v čase od 8:00 do 15:00 hod. doručili do Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, Záhradnícka č. 31, Bratislava tieto doklady:

 • - mzdové listy zamestnancov alebo výplatné listiny,
 • - mesačné výkazy poistného a príspevkov s prílohami za 04-05/2014,
 • - výkazy poistného a príspevkov s prílohami,
 • - rekapitulácie výplatných listín (sumarizácia miezd),
 • - doklady o vzniku a zániku pracovnoprávnych vzťahov vrátane dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • - doklady o vzniku a zániku iných právnych vzťahov (napr. zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva, príkazná zmluva, doklad o zvolení do funkcie, na základe ktorých má fyzická osoba právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov),
 • - doklady osvedčujúce založenie a vznik právneho subjektu (napr. zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy spoločnosti, výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie a pod.),
 • - pri podvojnom účtovníctve: výkaz ziskov a strát za rok 2012, 2013, 2014
 • - pri jednoduchom účtovníctve výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012, 2013, 2014
 • - zápisy z valného zhromaždenia za rok 2011, 2012, 2013, 2014,
 • - prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ za mesiac kontrolovaného obdobia,
 • - kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • - doklady preukazujúce výkon činnosti na území iného členského štátu EU, EHP a Švajčiarskej konfederácie, resp. potvrdenie o určení uplatniteľnej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia (formulár E 101, PD A1).

Podľa § 231 ods. 1 písm. f) a k) zákona ste povinný predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevku na starobné dôchodkové sporenie a umožniť povereným zamestnancom organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vstup do svojich objektov, vykonanie kontroly a nazeranie do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom.

Podľa § 243 ods. 1 písm. a) a b) zákona sú zamestnanci kontroly pri výkone