dnes je 21.1.2021

Input:

Tlačivo - Protokol o výsledku kontroly odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13 Tlačivo – Protokol o výsledku kontroly odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

kolektív autorov

Stiahnuť vzor

Protokol č. 700-0210106815-AG02/15

o výsledku kontroly odvodu

poistného na sociálne poistenie a príspevkov

na starobné dôchodkové sporenie

Kontrolovaný subjekt:

Sídlo:

PSČ:

Identifikátor (VS, IČO):

Číslo účtu v peňažnom ústave:

Názov a sídlo peňažného ústavu:

Predmet kontroly:  Vonkajšia kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
  
Kontrolované obdobie od – do:  od 01.01.2014 do 30.06.2015  
  
Počet skontrolovaných zamestnancov:  63  
Počet zamestnancov v čase kontroly:  159  
  
Kontrola Mesačných výkazov poistného a príspevkov a Výkazov poistného a príspevkov:  201401-12, 201501-06a201401-03, 201405, 201407, 201410-12, 201501, 201503-04, 201506  
  
Predchádzajúca kontrola:   
  
Miesto a dátum vykonania kontroly:  od 31.08.2015 do 09.11.2015  
  
Dátum vypracovania protokolu:  10.11.2015  
  
Kontrolu vykonali:   

Kontrola vykonaná na základe poverenia č. ....................... zo dňa ..........................

Preukázané kontrolné zistenia: (uviesť konkrétne zistenia, ďalej písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia, atď.)

Prehľad súm poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné”) zaplateného bez právneho dôvodu a prehľad dlžných súm poistného, zistených vykonanou vonkajšou kontrolou:

  
Dlžné sumy poistného:  0,00 EUR  
Poistné zaplatené bez právneho dôvodu:  0,00 EUR  
Spolu:  0,00 EUR  

Súčasťou protokolu o výsledku kontroly je zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku vonkajšej kontroly odvodu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu* / zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu* / osôb splnomocnených kontrolovaným