dnes je 12.8.2020

Input:

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2020

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51 Zmeny v sociálnom poistení od roku 2020

Sociálna poisťovňa

Aký dôchodkový vek bude platiť od roku 2020

Od 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon, ktorým sa mení právna úprava dôchodkového veku a ktorý stanovuje dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na vykonanie ústavného zákona, ktorým sa zaviedla hranica, ktorú nemožno v súvislosti s určením podmienky veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe presiahnuť.

Dôchodkový vek po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí prílohu zákona o sociálnom poistení.

Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórii funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

 

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek 
mužov žien s počtom vychovaných detí 
0 1 2 3 alebo 4 5 a viac 
1943 a menej 60r  57r  56r  55r  54r  53r  
1944 60r 9m  57r  56r  55r  54r  53r  
1945 61r 6m  57r  56r  55r  54r  53r  
1946 62r  57r  56r  55r  54r  53r  
1947 62r  57r 9m  56r  55r  54r  53r  
1948 62r  58r 6m  56r 9m  55r  54r  53r  
1949 62r  59r 3m  57r 6m  55r 9m  54r  53r  
1950 62r  60r  58r 3m  56r 6m  54r 9m  53r  
1951 62r  60r 9m  59r  57r 3m  55r 6m  53r 9m  
1952 62r  61r 6m  59r 9m  58r  56r 3m  54r 6m  
1953 62r  62r  60r 6m  58r 9m  57r  55r 3m  
1954 62r  62r  61r 3m  59r 6m  57r 9m  56r  
1955 62r 76d  62r 76d  62r 76d  60r 3m  58r 6m  56r 9m  
1956 62r 139d  62r 139d  62r 139d  61r  59r 3m  57r 6m  
1957 62r 6m  62r 6m  62r 6m  61r 9m  60r  58r 3m  
1958 62r 8m  62r 8m  62r 7m  62r 1m  60r 9m  59r  
1959 62r 10m  62r 10m  62r 8m  62r 5m  61r 6m  59r 9m  
1960 63r  63r  62r 10m  62r 9m  61r 10m  60r 6m  
1961 63r 2m  63r 2m  63r  63r  62r 2m  61r 3m  
1962 63r 4m  63r 4m  63r 2m  63r  62r 6m  61r 7m  
1963 63r 6m  63r 6m  63r 4m  63r  62r 6m  61r 11m  
1964 63r 8m  63r 8m  63r 6m  63r  62r 6m  62r 3m  
1965 63r 10m  63r 10m  63r 6m  63r  62r 6m  62r 6m  
1966 a viac 64r  64r  63r 6m  63r  62r 6m  62r 6m  

 

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov,
s počtom vychovaných detí
 
1 2 3 a viac 
1958 62r 8m  62r 8m  62r 6m  
1959 62r 10m  62r 10m  62r 6m  
1960 63r  63r  62r 6m  
1961 63r 2m  63r  62r 6m  
1962 63r 4m  63r  62r 6m  
1963 a viac 63r 6m  63r  62r 6m  

 

Ako sa zvýšia dôchodky

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa koná sama, iniciatívne. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020.

 

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2020*:

Dôchodok vyplácanýv plnej sume Zvýšenie najmenej Dôchodok vyplácanýv sume jednej polovice Zvýšenie najmenej 
starobný  9,00 starobný  2,70 
predčasný starobný  8,70 predčasný starobný  3,20 
invalidný s mierou poklesu nad 70 %  7,60 invalidný s mierou poklesu nad 70 %  2,90 
invalidný s mierou poklesu do 70 %  4,30 invalidný s mierou poklesu do 70 %  1,80 
vdovský a vdovecký  5,80 vdovský a vdovecký  2,50 
sirotský  2,70 sirotský  1,40 

*Čiastkový dôchodok sa v roku 2020 zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eur

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eur.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2020, použije sa dôchodková hodnota 13,6361 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2020 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2019 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018.

 

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa zvýšia na 5 %

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov na starobné poistenie do I. piliera (Sociálna poisťovňa) v danom období adekvátne znižuje tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy dosahovali 18 %. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

 

Dôchodky z I. piliera sa budú sporiteľom v II. pilieri počítať po novom

Od nového roku sa budú sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri po novom vypočítavať dôchodky z I. piliera, teda zo Sociálnej poisťovne. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR a ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2020. Zákonnú lehotu na prepočty už vydaných rozhodnutí o dôchodkoch z I. piliera pre sporiteľov v II. pilieri bude mať pritom Sociálna poisťovňa do 31. marca 2021. O novej výške dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti, nie je teda potrebná osobitná žiadosť poberateľa dôchodku. O novej výške dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie a zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. januára 2020.

Novela mení vzorec na výpočet dôchodku z I. piliera pre sporiteľov v II. pilieri. Od nového roku sa bude sporiteľom pri výpočte dôchodku z I. piliera krátiť nižšia pomerná časť starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za ich účasť v II. pilieri. Sporitelia tak dostanú zo Sociálnej poisťovne vyšší dôchodok, pretože sa im budú uznávať aj odvody, ktoré počas svojho pracovného života odviedli prostredníctvom tzv. rezervného fondu.

Zmena v určení dôchodku sporiteľov od 1. januára 2020

Pomerný starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok patriaci za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa zníži za uvedené obdobia nasledovne: 

Obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení Časť pomernej sumy
do 31. decembra 2019
 
Časť pomernej sumy
od 1. januára 2020
 
pred 1. septembrom 2012  1/2  36/91 
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016  2/9  16/91 
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017  17/72  17/91 
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018  1/4  18/91 
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019  19/72  19/91 
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020  5/18  20/91 
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021  7/24  3/13 
od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022  11/36  22/91 
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023  23/72  23/91 
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023  1/3  24/91 

Ak poistencom, ktorí sú alebo boli sporitelia, už bola suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku znížená podľa zákona účinného do 31. decembra 2019, suma ich dôchodkov sa určí znovu od 1. januára 2020 so zohľadnením nového pomeru zníženia dôchodku za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

 

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre poistné do Sociálnej poisťovne

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura.

Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 350,66 eura.

Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia k 10. februáru 2020 (keďže 8. deň v tomto mesiaci je sobota). Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia.

 

Ak zamestnávateľ nepošle Sociálnej poisťovni výkaz, eviduje ho ako neplatiča

Sociálna poisťovňa aj v súvislosti so zmenami v roku 2020 pripomína, že od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne.

Od tohto dátumu je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom. Zamestnávatelia zo zákona musia predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac. Musia tak urobiť vždy v danom termíne – v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného. Pokiaľ zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz v lehote a nespraví tak ani do okamihu, kedy orgán verejnej moci (súdy, prokuratúra, polícia, ale aj samospráva) požiada Sociálnu poisťovňu o informáciu ohľadom nedoplatkov, bez ohľadu na to, či zamestnávateľ odviedol poistné alebo bez ohľadu na to, akú výšku odvodovej povinnosti by výkaz zakladal, Sociálna poisťovňa zašle informáciu, že u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti. Rovnako, aj keď si zahraničná SZČO za posudzované obdobie nesplnila povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia, hľadí sa na ňu, ako keby mala evidované nedoplatky.

 

Aké budú maximálne výšky niektorých úrazových dávok

Od 1. januára 2020 sa zmení výška úrazových dávok. Okrem toho, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,5 %, rovnako o 2,5 % vzrastú aj tieto úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnym limitom (ktorý sa tiež každý rok valorizuje).

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2020 bude 57 392,20 eura. Rovnako sa v budúcom roku zvýši aj maximálny úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí a stúpne na 57 392,20 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2020 bude predstavovať 28 696,40 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s pohrebom bude v roku 2020 predstavovať 2 870,40 eura. Na hodnotu 2 870,40 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

 

Ako sa zvýšia dávky nemocenské, materské a ošetrovné

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v budúcom roku sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa tieto nemocenské dávky vypočítajú, stúpne zo súčasných 62,7288 eura na 66,6083 eura.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2020, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 36,63456500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 135,70 eura.

Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 49,95622500 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 498,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 548,70 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné bude v roku 2020 predstavovať hodnotu 36,63456500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca maximálne za 10 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 366,40 eura.

 

Hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou sa zvýši na 678,71 eura

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. V roku 2020 táto hranica príjmu vzrastie na 678,71 eura (zo 639,18 eura v roku 2019). Pri dodržaní tejto hranice môže zamestnávateľ na zamestnanca i samotný zamestnávateľ získať zákonom stanovenú úľavu pri platení odvodov.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že hraničná suma sa nemení počas celého obdobia jej uplatňovania. To znamená, že pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2019 a pokračujúcich v roku 2020 zostáva hraničná suma príjmu vo výške 639,18 eura. Hraničná suma 678,71 eur určená pre rok 2020 bude platiť až pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2020.

Odvodovú úľavu si možno uplatniť na maximálne 12 mesiacov trvania pracovného vzťahu. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou pritom platí aj pri skrátenom pracovnom čase. Úľava sa však netýka zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani ostatných zamestnancov v inom právnom vzťahu, ako je pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer a ani zamestnancov s právom na nepravidelný príjem.

 

Pri platení poistného za dôchodcov sa zamestnávateľom zjednodušia povinnosti

Od 1. 1. 2020 nastávajú zmeny i v plnení povinností a v platení poistného za dôchodcov, ktorí ostávajú pracovať aj po priznaní dôchodku. Kým doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia poistného za nich rozhodujúci deň priznania dôchodku, od začiatku roka to už bude deň vydania samotného rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Starobný dôchodca zamestnaný na pracovnú zmluvu, resp. aj na dohodu, nie je v súčasnosti povinný (ani jeho zamestnávateľ) platiť poistné na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti odo dňa priznania dôchodku. To znamená, že v situácii, kedy je zamestnancovi spätne priznaný dôchodok (hoci aj tri roky dozadu), bol zamestnávateľ povinný opravovať všetky Mesačné výkazy poistného a príspevkov odo dňa jeho priznania. Novelou zákona od januára 2020 sa táto povinnosť zamestnávateľovi zjednoduší, spätne ich bude opravovať iba odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. Aj preplatok na poistnom môže vzniknúť najskôr odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Uvedené sa vzťahuje aj na invalidných dôchodcov, za ktorých zamestnávateľ nie je povinný v súčasnosti platiť poistné na niektoré druhy poistného odo dňa priznania dôchodku. Rozhodujúci bude aj v ich prípade deň vydania rozhodnutia o jeho priznaní.

Samostatne zárobkovo činné osoby po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nebudú platiť poistné na invalidné poistenie taktiež až odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

 

Obecní policajti budú odvádzať 3 % z hrubej mzdy na príspevok k dôchodku

Bývalí obecní policajti budú môcť od roku 2024 požiadať Sociálnu poisťovňu o nový príspevok k dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá do praxe zavádza nový inštitút – dávku osobitného sociálneho poistenia pre príslušníkov obecnej polície.

Nárok na príspevok budú mať od 1. januára 2024 tí obecní policajti, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov. Jeho výška bude predstavovať 60 percent priemernej mzdy oprávnenej osoby. Systém je založený na báze samofinancovania, preto príslušníci obecnej polície budú od 1. apríla 2020 počas trvania pracovného pomeru odvádzať do Sociálnej poisťovne poistné na tento príspevok, a to vo výške troch percent z ich vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). Nárok na príspevok podľa novej legislatívy môže zaniknúť v štyroch prípadoch:

  1. smrťou príslušníka obecnej polície,
  2. vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii,
  3. dovŕšením dôchodkového veku a
  4. priznaním predčasného starobného dôchodku.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti vytvára nový osobitný fond, ktorý bude určený na výplatu príspevkov pre obecných policajtov. O samotnom príspevku bude rozhodovať zamestnávateľ (obec), ktorý zriadil obecnú políciu a v ktorej bol žiadateľ naposledy príslušníkom. V odvolacom konaní bude potom rozhodovať Sociálna poisťovňa.

 

Sociálnu poisťovňu nebude treba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej a právnickej osoby písomný súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka. Je to ďalší krok na odbúranie byrokracie, ktorý uľahčuje občanom komunikáciu so štátnymi a verejnými orgánmi a inštitúciami.

Po novom bude platiť, že registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sám preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či táto voči osobe zakladateľa eviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie. Registrované súdy budú cez systém OverSi získavať aktuálne údaje, preto sa udeľovanie súhlasu Sociálnej poisťovne so zápisom alebo výmazom spoločnosti stane nadbytočné.

Do 30. septembra 2020 Sociálna poisťovňa bude vydávať na žiadosť fyzickej či právnickej osoby (FO/PO) súhlas so zápisom/výmazom z obchodného registra v tých prípadoch, ak je FO/PO ku dňu udelenia súhlasu uvedená v zozname dlžníkov, avšak len z dôvodu, že zoznam ešte nebol aktualizovaný a osoba nebola zo zoznamu odstránená (dlh je uhradený).

Pri zániku spoločnosti sa od 1. októbra 2020 nebude vyžadovať preverenie evidovaného nedoplatku na sociálnom poistení. Evidovaným nedoplatkom na poistnom na sociálne poistenie pritom bude aj suma nižšia ako 3,32 eur.

 

Aké zmeny čakajú športovcov v sociálnom poistení

Od 1. januára 2020 sa na účely sociálneho poistenia fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov.

Zamestnávatelia (športové kluby) budú od 1. januára 2020 prihlasovať svojich zamestnancov, ktorí s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorili zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako „dohodárov”.

Na