dnes je 25.10.2020

Input:

Priebeh kontroly - Doklady preukazujúce výkon činnosti na území iného štátu ( potvrdenie o určení uplatniteľnej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia- formulár PD A)

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12 Priebeh kontroly – Doklady preukazujúce výkon činnosti na území iného štátu ( potvrdenie o určení uplatniteľnej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia- formulár PD A)

kolektív autorov

Na základe predložených dokladov sa preveruje, či je zamestnávateľ oprávnený vysielať zamestnanca na pracovné cesty aj mimo územia Slovenskej republiky. Ak zamestnávateľ vysielal zamestnancov na pracovné cesty počas kontrolovaného obdobia, alebo počas doby registrácie zamestnávateľa v registri poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni, mal by mať vystavený formulár PD A1 ( v minulosti E 101).

v prílohe tlačivo:

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ,

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca, čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1

Zamestnávatelia bývajú pri kontrole odvodu poistného na sociálne poistenie príslušnými kontrolórmi upozornení na povinnosť dodržiavania príslušných právnych noriem v oblasti uplatniteľnej legislatívy, aj keď ide o krátkodobé pracovné cesty zamestnancov. Formulár vydáva útvar výberu poistného miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, kam treba žiadosť adresovať, potvrdzuje sa ním uplatniteľnosť legislatívy SR. Dôležitý je najmä preto, ak zamestnanec utrpí pracovný úraz alebo je mu zistená choroba z povolania v členskom štáte.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu v dvoch alebo vo viacerých štátoch Európskej únie, musia o tom informovať Sociálnu poisťovňu. Zároveň musia podať písomnú žiadosť (osobne alebo poštou) na určenie uplatniteľnej legislatívy. Túto žiadosť podáva vždy dotknutá osoba, teda zamestnanec, a to inštitúcii sociálneho zabezpečenia v štáte bydliska. Sociálna poisťovňa má na túto žiadosť určené tlačivo.

v prílohe tlačivo: Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

Teda, ak niekto naraz pracuje v dvoch krajinách, Sociálna poisťovňa musí na základe európskej legislatívy rozhodnúť, či bude daný človek poistený na Slovensku, alebo v zahraničí. Pri určovaní, v ktorej krajine bude človek poistený, berie do úvahy bydlisko, sídlo zamestnávateľa/zamestnávateľov, objem práce/podstatný výkon činnosti v štáte bydliska a v štátoch EÚ, dosahovaný príjem, druh a počet poskytovaných činností/ služieb a podobne.

Ak Sociálna poisťovňa rozhodne, že daný človek má mať povinné