dnes je 24.9.2020

Editovateľné tlačivá
Tlačivá a formuláre

 Sociálne poistenie
 • Evidenčný list - Vyplnený vzor formulára
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • Oznámenie poistnej udalosti
 • Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
 • Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
 • Oznámenie zamestnávateľa o PLN 2018
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov
 • Potvrdenie na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca e-mailom alebo faxom
 • Registračný list fyzickej osoby
 • Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2014
 • Prenosný dokument A1
 • formulaire E101 Suisse.pdf
 • Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie formulára E 101, resp. PD A1
 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca
 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania SZČO
 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
 • Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov
 • Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o uvoľnenie výplaty vdoveckého dôchodku
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
 • Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia
 • Prihlásenie/odhlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia faxom alebo elektronickou poštou
 • Zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie dodatočne
 • Žiadosť o vrátenie poistného na sociálne poistenie
 • Čestné vyhlásenie-úrazové poistenie-2
 • Oznámenie poistnej udalosti
 • Žiadosť o priznanie jednorázového vyrovnania
 • Žiadosť o náhrady nákladov spojených s liečením 31 1 2014
 • Žiadosť o opätovné priznanie
 • Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
 • Žiadost o poskytnutie rekvalifikácie 31-1-2014
 • Žiadosť o priznanie jednorázového odškodnenia
 • Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom
 • Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť 31-1-2014
 • Žiadosť o priznanie náhrady za staženie spoločenského uplatnenia 31-1-2014
 • Žiadosť o priznanie PUR-2B31-1-2014
 • Žiadosť o prehodnotenie UR z dôvodu zmeny PPS
 • Žiadosť o priznanie úrazovej renty
 • vzor posudku bolestne
 • Žiadosť o náhradu trov konania
 • Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
 • Žiadosť o vystavenie formulára E301 alebo prenosného dokumentu PD U1


Formuláre – Dôchodcovia v SR

 • Čestné vyhlásenie na účely výplaty splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom,zomretej
 • Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke
 • Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v Poštovej banke
 • Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela,manzelky dôchodcu
 • Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke
 • Žiadosť o vyrovnávaci príplatok
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku zamestnanec a SZCO
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
 • Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku
 • Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny
 • Žiadosť o uvoľnenie vyplaty vdovského dôchodku
 • Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
 • Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa, žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého, vdovského dôchodku
 • Evidenčný 2B list ústredie
 • Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie sumy dávky
 • Žiadosť o poskytovanie príspevku účastnikom národneho boja za oslobodenie a ich vdovám a vdovcom
 • Žiadosť o príplatok k dôchodku politického väzna podľa zákona č.274/2007-Z.z
 • Žiadosť pozostalostnej osoby po popravenom alebo usmrtenom politickom väznovi
 • Žiadosť o dôchodok


Formuláre Garančné poistenie

 • Oznámenie údajov na účely zasielania DvN a DGP do zahraničia
 • Žiadosť o opätovnú výplatu
 • Žiadosť o vyplatenie DvN a DGP po úmrti poberateľa
 • Žiadosť o vyplatenie DGP alebo vykonanie zmeny_opätovne vyplatenie sumy
 • Žiadosť o výplatu DvN a DGP alebo o vykonanie zmeny
 • Oznámenie zamestnávateľa o PLN 2014
 • Potvrdenie zamestnávateĺa na účely nároku na DGP
 • Žiadosť o DGP


Formuláre Nemocenské poistenie

 • Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky alebo vykonanie zmeny_opätovne vyplatenie sumy
 • Žiadosť o vyplatenie NP po úmrtí poberateľa dávky
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi
 • Hlásenie 2B úrazu na účely nemocenského


Formuláre Poistenie v nezamestnanosti

 • Positenie v nezamestnanosti/DvN, žiadosť o DvN
 • Žiadosť o vyplatenie PvN po úmrtí poberateľa dávky
 • Žiadosť o výplatu dávky PvN alebo vykonanie zmeny_opätovne vyplatenie sumy
 • Žiadosť o vyplatenie dávky v nezamestnanosti 50 %
 • Potvrdenie o platení poistného na výsluhový dôchodok
 • Žiadosť o formulár E301 PD-U1


Formulare Úrazové poistenie

 • Žiadosť o vyplatenie UP po úmrtí poberateľa dávky
 • Žiadosť o výplatu dávky UP alebo vykonanie zmeny_opätovne vyplatenie sumy
 • Žiadosť fyzickej osoby o vyplatenie úrazovej dávky po úmrti poberateľa
 • Úrazové poistenie/vzor posudku, bolestné a ssu

Odvody SZČO
 • Výkaz poistného a príspevkov
 • Výkaz poistného a príspevkov - príloha
 • Oznámenie o dodatočnom zaplatení posistného na dôchodkové poistenie
 • Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále
 • Čestné vyhlásenie SZČO
 • Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu
 • Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny
 • Čestné vyhlásenie o bydlisku
 • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004.
 • Predĺženie doby vyslania SZČO podľa nariadenia č. 1408/71
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu udelenia výnimky
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. samostatne zárobkovo činnú osobu vykonávajúcu činnosť člena letovej posádky alebo palubného sprievodu v zmysle článku 11 (5) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 pre zamestnanca, resp. samostatne zárobkovo činnú osobu vykonávajúcu činnosť na palube plavidla na mori v zmysle článku 11 (4) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ v zmysle článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004
 • Registračný list fyzickej osoby
 • Poučenie na vyplnenie registračného listu FO
 • Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
 • Žiadosť na určenie uplatniteľnej legislatívy
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO
 • Čestné vyhlásenie fyzickej osoby k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO
 • Žiadosť o výplatu dávky/zmena miesta vyplaty/opätovne vyplatenie
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa sociálneho poistenia.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa sociálneho poistenia.
 • Časové verzie článkov.

 

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Povinnosti samosprávy v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 25.9.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Novinky súvisiace s GDPR v roku 2020

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať

Dátum: 20.10.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2020 - spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV